-
» Εταιρικ προφλ      » Προντα      » Eπικοινωνα     » Πελτες

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
»  Profesco, Επαγγελματικ Κλυψη Μνιμης Ολικς Ανικαντητας
»  Ασφλιση των επ Πιστσει Πωλσεων
»  Επαγγελματικς Αστικς Ευθνης Κομμωτηρων
»  Ασφλιση Αιολικν Πρκων
Η ΟΚΤΩ ασφαλιστικ γραφεο συνεργαζμενη με τους μεγαλτερους Ελληνικος Ασφαλιστικος Οργανισμος χει τη δυναττητα η επιλογ του ασφαλιστικο προγρμματος, να γνεται πντοτε σμφωνα με τις ανγκες και τις  δυναττητς σας.
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η υγεα σας εναι πολτιμη, εναι να αγαθ το οποο εναι αδνατον να εκτιμηθε, γιατ δεν μπορε να μπει στη λογικ του νμου της προσφορς και της ζτησης, πως κθε λλο αγαθ που τιμολογεται. Για την ΟΚΤΟ η προσπισ της, με τις καλτερες συνθκες, εναι το βασικτερ της μλημα.

Νοσοκομειακ Περθαλψη

Αντατο Ποσ κατ  Νοσηλεα Ελλδα - Eξωτερικ

Απ 50.000 € ως 100% Απεριριστο

Ελεθερη Επιλογ

Νοσοκομεου και Θσης ως Lux

Ποσοστ κλυψης

Απ 70% ως 100%

Ημερσιο επδομα

ΝΑΙ  

Κλυψη εξδων πριν και μετ απ κθε Νοσηλεα.

ΝΑΙ

Χειρουργικς επεμβσεις χωρς Νοσηλεα

Απ 50.000 € ως 100% Απεριριστο

Κλυψη Εξδων Αποκλειστικς Νοσοκμας

ΝΑΙ

Χειρουργικ επδομα

ΝΑΙ

Κλυψη Εξδων για Επεγουσα Μεταφορ

ΝΑΙ
Bonus χρσης λλου φορα

ΝΑΙ

Επδομα φυσιολογικο τοκετο καισαρικς τομς

ΝΑΙ

Διρκεια Κλυψης

ΙΣΟΒΙΑ

Εξονοσοκομειακ Περθαλψη

Κλυψη εξδων για ιατρικς επισκψεις, εργαστηριακς και διαγνωστικς εξετσεις και φρμακα.

 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

σο αββαιο κι αν φανεται το μλλον, τρα μπορετε να το αντικρζετε με περισστερη σιγουρι. Η ΟΚΤΩ με εξειδικευμνα προγρμματα αξιοποιε τα χρματ σας με τον καλτερο δυνατ τρπο και ταυτχρονα με εγγυημνες παροχς που σας απαλλσσουν απ το επενδυτικ ρσκο.

Οι συντξεις σμερα

34 στους 100 συνταξιοχους (33,9%) λαμβνει κρια σνταξη μικρτερη των 400 €

31 στους 100 συνταξιοχους (31,1%) λαμβνει κρια σνταξη απ 401 € ως 500 €

20 στους 100 συνταξιοχους (20%) λαμβνει  κρια  σνταξη απ 501 € ως 800 €

15 στους 100  συνταξιοχους (15%) λαμβνουν κρια σνταξη μεγαλτερη των 800 €

Πηγ : «Ασφαλιστικ ΝΑΙ» Ιολιος - Αγουστος 2004

Τα ως νω ασφλιστρα εναι ενδεικτικ και το ποσ που μπορε να καταβληθε ορζετε βση δικ σας επιλογς.

 PROFESCO

PROFESCO - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Το PROFESCO ορζει ως Μνιμη Ολικ Ανικαντητα το τυχαο εκενο γεγονς (ατχημα) και/ απρβλεπτη ασθνεια τα οποα θα καταστσουν τον ασφαλισμνο ανκανο να εξασκε στο μλλον το συγκεκριμνο κριο επγγελμα απασχληση που εχε αρχικ δηλσει και περιγραφταν στο Ασφαλιστριο Συμβλαιο.

Το συμβλαιο αυτ απευθνεται, κυρως, σε Ελεθερους Επαγγελματες υψηλν εισοδημτων πως Γιατρος, Δικηγρους, Καλλιτχνες (π.χ. ζωγρφους, τραγουδιστς, χορευτς, ηθοποιος, κ.), Αρχιτκτονες, Πολιτικος Μηχανικος κ.λ.π., οι οποοι προβλπεται να χσουν το μεγαλτερο μρος του ετησου εισοδματς τους συνεπεα ενς ατυχματος μας ασθενεας, τα οποα θα τους καταστσουν ανκανους να εξασκσουν μνιμα πλον και προσωριν το συγκεκριμνο επγγελμα που εξασκοσαν προ του τυχαου αυτο συμβντος (π.χ. ο τραγουδιστς δεν θα μπορε πλον να τραγουδ, ο ιατρς χειρουργς  δεν θα μπορε να χειρουργε, ο Δικηγρος δεν θα μπορε να αγορεει καθαρ και να παρευρσκεται στο δικαστριο, κ.ο.κ.).

Λγω του τι η κατηγορα αυτ των ελευθρων επαγγελματιν συνθως, αποτελεται απ τομα με υψηλ πραγματικ εισοδματα, το συμβλαιο αυτ παρχει κλυμμα μχρι Euro 1,000.000,  για θνατο απ Ατχημα και/ Μνιμη Ολικ Ανικαντητα απ Ατχημα Ασθνεια (με δυναττητα μεγαλυτρου ποσο μετ απ γκριση των Ασφαλιστν). σον αφορ στην κλυψη της απλειας εισοδματος λγω πρσκαιρης Ολικς Ανικαντητας απ ατχημα ασθνεια το καταβαλλμενο ποσ εβδομαδιαως ισοδυναμε με το 60% του εβδομαδιαου αποδεικνυμενου πραγματικο εισοδματος με αντατο ριο (πλαφν) το ποσν των Euro 5,000,  με απαλλαγ τουλχιστον των πρτων εκοσι οκτ  (28) ημερν.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το 100% του ασφαλιζομνου κεφαλαου και μχρι Euro 1,000.000.
(με δυναττητα μεγαλυτρου ποσο μετ απ γκριση των Ασφαλιστν)

Το 60% του πραγματικο εβδομαδιαου εισοδματος με αντατο ποσ Euro 5,000 κατ εβδομδα και μχρι 104 εβδομδες

Το 60% του πραγματικο εβδομαδιαου εισοδματος με αντατο ποσ Euro 5,000 κατ εβδομδα και μχρι 52 εβδομδες

Το 100% του ασφαλιζομνου κεφαλαου και μχρι Euro 1,000,000
(με δυναττητα μεγαλυτρου ποσο μετ απ γκριση των Ασφαλιστν

Μχρι Euro 1.800 κατ περπτωση μετ απ ατχημα μνο (με πρωττυπες αποδεξεις και γνωμτευση γιατρο) και εφσον οι Ασφαλιστς θα χουν καταβλει αποζημωση για την κλυψη της ΠΟΑ απ ατχημα

  • ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ απ ατχημα &/ ασθνεια
  • ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ απ ατχημα με απαλλαγ 28 ημερν τουλχιστον
  • ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ απ ασθνεια με αφαιρετα απαλλαγ 28 ημερν τουλχιστον
  • Θνατος απ ατχημα
  • Ιατροφαρμακευτικς Δαπνες Ατυχματος

Για οποιαδποτε πληροφορα σων αφορ το ασφαλιστικ πργραμμα "PROFESCO" επικοινωνστε μαζ μας.

 ΔΑΝΕΙΟΥ

Καλψτε τον εαυτ σας, την οικογνει σας και την περιουσα σας απ περιπτειες.Η Ασφλιση Δανεου απευθνεται σε λους σους χουν πρει κποιο δνειο απ Τραπεζικ Οργανισμ και προβλπει την κλυψ του σε περπτωση αδυναμας του  ασφαλιζομνου.

Καταβολ του ασφαλιζμενου κεφαλαου σε περπτωση Θαντου

Καταβολ του ασφαλιζμενου κεφαλαου σε περπτωση Μνιμης Ολικς Ανικαντητας.

 ΟΜΑΔΙΚΟ

Η Ψυχ και η Δναμη της επιχερησης εναι οι «νθρωπο» της. Η Ομαδικ Ασφλιση εναι καλτερη και απ Αξηση. Η Ομαδικ Ασφλιση εναι παραγωγικ ξοδο της επιχερησης (φοροαπαλλαγ). Η οκτ διαθτει περα και τεχνογνωσα στη δημιουργα εξειδικευμνων προγραμμτων.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
»  Ασφλιση Φωτοβολτακν Συστημτων
»  Ασφλιση Αεροπλνων και Ελικοπτρων
»  Ασφλιση Αισθητικν Σ.Ε.Π.Α.Ε.
»  Ασφλιση
WIND SURF
Created by NetArts
Powered by Compass
OKTΩ Ασφαλιστικ Γραφεο
Κων/νου Παλαιολγου 14, 171 21 Να Σμρνη - Τηλ. Κντρο: 2130103333 - Εσωτερικ τλ: 121 - Προσωπικ  Γραμμ / Fax: 210 9353565 e-mail: info@okto.gr